Algemene voorwaarden

Privacy
Go and Tell legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van de Go and Tell. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@goandtell.nl.

Persoonsgegevens
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en eenmalig gedeeld aan Eventbrite. Het gaat om uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Reden hiervan is de ticketverwerking via deze partij. Na het event worden uw persoonsgegevens door Eventbrite verwijderd.

Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Go and Tell. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Go and Tell. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Adreswijziging
Zolang Go and Tell geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij het Go and Tell bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u het Go and Tell om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Diversen
Go and Tell is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Corona-maatregelen
Iedereen is welkom bij Simply Jesus Come Together. We volgen hierbij de richtlijnen die de overheid voor grote evenementen stelt. Dit betekent dat u bij de entree vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test moet vertonen. Meer informatie is via deze link vinden op de website van de Nederlandse overheid.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Go and Tell is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Go and Tell en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden evenement Go and Tell

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1 Evenement: het betreffende evenement welk georganiseerd wordt door Stichting Go and Tell.
  1.2 Organisator: Stichting Go and Tell gevestigd te Zeewolde waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
  1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
  1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.
 2. Deelname
  2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
  2.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
  2.3 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.
  2.4 Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde tot uiterlijk twee weken voor datum van het evenement. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Stichting Go and Tell via info@goandtell.nl.
  2.5 Go and Tell kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 3. Aansprakelijkheid
  3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Go and Tell is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.
  3.2 Stichting Go and Tell is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
  3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.
  3.4 De deelnemer vrijwaart Stichting Go and Tell voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  3.5 De deelnemer vrijwaart de Stichting Go and Tell voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 4. Portretrecht
  Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Go and Tell voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 5. Persoonsgegevens
  De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Go and Tell opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven door middel van e-mail, waarna Stichting Go and Tell het verstrekken van de gegevens zal stopzetten.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan