ANBI

NAAM
Stichting Go and Tell

KVK NUMMER
27270423

RSIN NUMMER
816174271

POSTADRES
Postbus 160
3890 AD Zeewolde

BEZOEKADRES
Gaffel 16
3891 KD Zeewolde

TELEFOONNUMMER
036-5220062

EMAILADRES
[email protected]

BESTUURSSAMENSTELLING
David de Vos (Bestuur)
Dirk Koelewijn (Raad van Toezicht)
Jan Mohr (Raad van Toezicht)
Jan Pool (Raad van Toezicht)

DOELSTELLING GO AND TELL

Het uitdragen van het evangelie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2013

Buitenlandse campagnes

Bobo Dioulasso, Burkina Faso

Van 27 februari tot en met 3 maart vond de campagne in Bobo Dioulasso in Burkina Faso plaats. Zes avonden achtereen konden de inwoners naar de boodschap van Jezus luisteren. Vele mensen kwamen tot geloof en ontvingen genezing. Een mooi voorbeeld van wat God in Afrika doet is de totaal verlamde jonge vrouw die werd aangeraakt door God. God genas haar waardoor zij weer kon lopen. De rolstoel waarin zij kwam heeft zij op het campagneterrein achter gelaten. Ook heeft zij Jezus als haar redder en verlosser aangenomen. Ondertussen heeft zij zich laten dopen en is ze lid van de Church of Assembly of God in Bobo Dioulasso. Voor deze stad is zij een levende getuige van wat God in Afrika doet.

Songea, Tanzania

Van 24 juli tot en met 28 juli vond de campagne in Songea, Tanzania plaatst. Het team werd bij aankomst warm welkom geheten door alle voorgangers uit Songea. Deze campagne vond plaats in de vroege avonduren in verband met de avondklok die in Tanzania geldt. Tijdens het weekend stroomde het campagneveld steeds voller en voller. Steeds meer mensen kwamen luisteren naar het evangelie. Op de laatste dag van de campagne genas God een 6-jarige jongen die blind was vanaf dat hij 4 maanden oud was. Zijn moeder bracht hem naar het podium omdat hij tijdens de samenkomst weer kon zien. Voor de ogen van de menigte pakte deze jongen de sleutels van David vast. En bij dit wonder bleef het niet.

Cinkassé, Togo

De laatste buitenlandse campagne in 2013 vond plaats van 27 november tot en met 1 december in Cinkassé in Togo. Op het moment van schrijven ligt deze campagne nog vers in ons geheugen. Altijd zijn we weer onder de indruk van wat God doet. Alleen Jezus is de weg de waarheid én het Leven! De hoofdcommissaris van de politie kwam tot geloof in Jezus evenals de politieagent die David voor zijn veiligheid begeleide. Bijzondere wonderen vonden plaats, zoals de genezing van een 7-jarige jongen die doofstom geboren was. God opende zijn oren en maakte zijn tong los zodat hij voor het eerst in zijn jonge leven kon horen en spreken. Zelfs moslims kwamen naar de campagne en hoorden het evangelie van hoop, redding en genezing. Het is geweldig om zoveel mensen avond na avond over Jezus te vertellen.

Binnenlandse evenementen

Campagne Een Nieuw Begin Haarlem en Aalsmeer

Samen met Royal Mission werd twee maal de campagne ‘Een Nieuw Begin’ georganiseerd. De eerste campagne vond plaats in samenwerking met de Shelter in Haarlem. De tweede werd gehouden in Aalsmeer en de samenwerking bestond uit de lokale kerken de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer en de Alpha kerk uit Kudelsaart. Drie avonden achtereen werd de boodschap van hoop, redding en genezing gebracht. Ruim 60 mensen maakten in Aalsmeer voor het eerst of opnieuw een keus voor Jezus. De alphacursus die op de campagne volgde en georganiseerd werd door de Levend Evangelie Gemeente, begroette na de campagne 60 nieuwe deelnemers!

Landelijke dag voor Evangelisatie

In juni 2013 vond de Landelijke dag voor Evangelisatie plaats. Ruim 300 bezoekers maakten kennis met verschillende manieren van evangelisatie in Nederland en daarbuiten. Tussen de drie diensten door was er ruimte voor het volgen van diverse seminars. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende manieren zijn om te evangeliseren terwijl hetzelfde doel nagestreefd wordt.

Mega tienerevent ‘Like Jesus’

Zaterdag 12 oktober heeft het mega tienerevent ‘Like Jesus’ voor het eerst plaats gevonden. Voor het team van Go and Tell een spannende uitdaging, waar lang naar is uitgekeken. Overal uit Nederland kwamen tieners vandaan. Sommigen begeleid door hun ouders en anderen kwamen met hun hele tienergroep. De tieners werden tijdens de diensten uitgedaagd om af te rekenen met afgoden zoals drank, druks, seks, gamen, kleding, gewicht etc. Er werd hen uitgelegd hoe waardevol het is om te wachten met seks tot in het huwelijk, een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt, maar wat wel van essentieel belang is voor jonge mensen in deze leeftijdsfase. Ook werd er gesproken over genezing. Deze woorden bouwden zoveel geloof op bij de tieners dat zelfs een tiener de spreker onderbrak en vroeg of er voor zijn knie gebeden kon worden. God bewees zichzelf te midden van de tieners, want de jongen was na het gebed vrij van pijn. Wij geloven dat God in elk tienerhart een mooi zaad heeft geplant voor de toekomst!

Seminars

In 2013 heeft Go and Tell twee verschillende seminars georganiseerd. Het eerste seminar ‘Kom in je bestemming’ heeft in verband met het aantal deelnemers 2 x plaatsgevonden. Het seminar in januari 2013 had al vrij snel het maximaal aantal deelnemers bereikt. Daarom werd het seminar in maart 2013 nogmaals herhaald. Dit seminar was bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar Gods plan voor hun leven en die zich afvragen welke stappen ze kunnen nemen om in hun bestemming te gaan wandelen. Vanuit zijn hart deelde David de Vos hoe hij is begonnen met het werk van Go and Tell en welke stappen hij destijds heeft genomen. De deelnemers ontvingen Bijbelse inzichten, handvatten en praktische tips, zodat ook zij hun bestemming kunnen ontdekken en daarin kunnen wandelen. Tijdens dit onderwijs werd David ondersteund door zijn vroegere Bijbelschoolleraar Herman Davis.

In het najaar vond het seminar ‘Jezus en burn-out’ plaats. Dit seminar werd georganiseerd naar aanleiding van het gelijknamige boek die David de Vos in de zomer van 2013 had uitgebracht. Tijdens dit seminar gaf David de Vos Bijbelse inzichten, handvatten en praktische tips over het onderwerp burn-out en hoe je in moeilijke situaties je ogen op Jezus gericht kunt houden.

Iedereen moet het weten avonden

In het kader van mensen toerusten een verschil te maken werden o.a. Iedereen moet het weten avonden in Nijmegen, Schinnen, Oud-Beijerland en Haarlem gehouden. Tijdens deze avonden werden de deelnemers uitgedaagd en geënthousiasmeerd om het geloof te delen met anderen.

Overige activiteiten

Stand

Tijdens de Opwekkingsconferentie hebben bezoekers van de zendingstent kennis kunnen maken met het werk van Go and Tell door een bezoek te brengen aan onze stand. Ook tijdens de VrijZijn Zomerconferentie was de stand van Go and Tell te bezoeken door deelnemers van deze conferentie.

Spreekbeurten

Het afgelopen jaar heeft David bijna elke zondag in een zondagse dienst het evangelie mogen brengen. Daarnaast heeft hij diverse keren gesproken in jeugdkerken en tijdens jongerendiensten. Ook heeft hij op uitnodiging onderwijs mogen geven op doordeweekse dagen.

BELEIDSPLAN GO AND TELL

Inleiding

Het beleidsplan 2014-2019 van Stichting Go and Tell heet, ‘To influence the world with de message of the gospel’ en beschrijft de doelstellingen en acties in de komende jaren. In dit document wordt geprobeerd duidelijk te maken wat Stichting Go and Tell in de periode 2014-2019 in grote lijnen wil gaan doen om de opdracht die Jezus ons gaf – de wereld in te gaan en de boodschap van Jezus te laten klinken tot in alle uithoeken van de aarde – tot uitvoering te brengen. Om deze opdracht te verwezenlijken houdt Go and Tell grootschalige evangelisatiecampagnes in Nederland en in het buitenland. We trekken van stad naar stad, van land naar land; overal waar de Heilige Geest Go and Tell naar toe leidt. Mensen zullen geïnspireerd raken om in hun bestemming te wandelen.

Daarnaast willen wij mensen toerusten en uitdagen om een verschil te maken in deze maatschappij. Dit doen wij doormiddel van o.a. het houden van conferenties, onderwijs/trainingen, spreekbeurten en internship van jonge mensen. De afgelopen jaren hebben wij, door de bediening van Go and Tell, veel mensen een toewijding aan Jezus zien maken. In de komende jaren verlangen wij nog veel meer mensen te bereiken met de boodschap van hoop, redding en genezing.

Go and Tell heeft het verlangen om door te groeien naar een organisatie die breed gedragen wordt door verschillende kerkelijke gemeenten, van evangelisch tot gereformeerd/PKN. We zijn puur en transparant. We willen dicht bij de mensen staan, down to earth blijven en een duidelijke taal spreken.

Organisatiedoelen

Go and Tell onderscheidt doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Strategische doelstellingen betreffen de langetermijndoelstellingen en zijn richtingbepalend.

Tactische doelstellingen zijn doelstellingen op functioneel gebied en zijn afgeleid van de strategische doelstellingen. De doelstellingen op operationeel niveau staan beschreven in het actieplan.

Strategische doelen voor 2014-2019

1. Over vijf jaar houdt Go and Tell vier tot zes grootschalige evangelisatiecampagnes per jaar in de grote steden van niet bereikte gebieden in West Afrika en de landen liggende in de 10/14 window’ met een vast campagneteam en gebruikmakend van eigen audioapparatuur en vervoer.

2. De evangelisatiecampagnes in Nederland, die in samenwerking met lokale kerken worden gehouden, vinden plaats in grote complexen, zoals sporthallen, conferentiecentrums en grote kerken.

3. Het aantal donateurs en partners groeit jaarlijks met 25%.

4. De uitgeverij Go and Tell verzorgt als zelfstandige stichting de uitgaven van boeken, CD’s, DVD’s en andere publicaties van David de Vos. De uitgaven worden in het Nederlands, Engels en Frans uitgebracht.

5. Go and Tell wil over vijf jaar wekelijks een eigen TV programma uitzenden op een christelijke TV-zender. Ook in het buitenland worden deze programma’s uitgezonden.

Doelen op tactisch niveau voor 2014-2019

Dit zijn doelstellingen op functioneel niveau, op midden lange termijn en afgeleid van de strategische doelstellingen.

1. Go and Tell focust zich op de grootschalige evangelisatiecampagnes in Burkina Faso, Togo en moslimgebieden in deze regio. Ze bouwt daar aan duurzame relaties met kerkleiders.

2. De campagne ‘Night of Hope’ wordt zes maal in 2014 gehouden. In 2014 organiseert Go and Tell het Tienerevent ‘Like Jesus’ voor 2000 tieners in het midden van het land.

3. Mensen (potentiële donateurs/partners) verbinden aan de kern van de boodschap van Go and Tell.

4. De vrijwilligerspool uitbreiden met ‘kantoorvrijwilligers’, ‘evenementenvrijwilligers’ en diverse andere vrijwilligers.

5. De uitgeverij Go and Tell verzelfstandigen.

6. We ontwikkelen een TV-programma die op (christelijke) TV zenders uitgezonden wordt.

Actieplan op korte termijn 2014

Doelstelling Actie
1. Campagne Buitenland
Inkomsten genereren voor 3 campagnes in West Afrika -Uitbreiden van ambassadors contacten.-‘Sleutelfiguren’ mee op campagne, zowel zakelijk als kerkelijk. Mensen die God op ons pad stuurt-Campagne gericht partners werven-Verzoek tot partnerschap naar grote donateurs sturen
Vast campagneteam -In kaart brengen welke mensen nu al altijd meegaan op campagne en wat hun taken zijn-Starten met het samenstellen van een team met mensen voor video, camera, geluid, chauffeur, techniek, reisleider voor ‘open’ reizen en werkvoorbereider
Eigen audio-apparatuur voor de buitenlandse campagnes -Opstellen van het ‘containerplan’- dit plan kenbaar maken bij de ambassadors en de achterban-Organiseren van specifieke wervingsacties
2. Campagne Nederland
Nights of Hope -Uitwerken doelstelling campagneavonden Nights of Hope en dit naar de samenwerkende kerken sturen
Tienerevent ‘Like Jesus’ -Zoeken naar een grote locatie in het midden van het land-vrijwilligers werven-eigen website ‘Like Jesus’ ontwerpen
3. Verbinden
Verbinden aan het hart van Go and Tell -concreet partnerwervingsplan opstellen-actief partners werven tijdens spreekbeurten, conferenties ed.-actief ambassadors benaderen-plannen van een ambassadorsmeeting-plannen van een kerkleidersmeeting-goede communicatie naar ‘buiten toe’-jubileumreport 2014 ook vertalen in het Engels-verzamelen van adressen
Vrijwilligerspool uitbreiden -opstellen vrijwilligersbeleid.-vaststellen vrijwilligersvacatures-werven van vrijwilligers-plannen meeting 2 x per jaar-aanstellen coördinator vrijwilligers-aanstellen spreekbeurtvrijwilliger(s)
4. Uitgeverij
Uitgeverij Go and Tell -uitgeverij zelfstandig maken-uitbrengen van nieuwe uitgaven-boeken vertalen-bestseller schrijven
5. TV
TV programma -Uitwerken ontwikkeling TV programma.-zoeken naar programmeurs ed.-contacten leggen TV kanalen

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financieel rapport 2017
Financieel rapport 2018
Jaarverslag 2018